Algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het strijken van het strijkgoed en/of het wassen van het wasgoed van de klant; Onder strijkgoed/wasgoed wordt verstaan: al het textiel dat de klant per keer aanbiedt om te laten strijken of wassen door Strijkservice EHBS; De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het strijkgoed/wasgoed aanbiedt en Strijkservice EHBS dit aanneemt; Het aanbieden door de klant en het aannemen door Strijkservice EHBS geschiedt doordat Strijkservice EHBS het strijkgoed/wasgoed op een afgesproken tijdstip en locatie bij de klant ophaalt en aanneemt.

Verplichtingen Strijkservice EHBS

Bij het aangaan van de overeenkomst zal Strijkservice EHBS: Met de klant bespreken waar het strijkgoed/wasgoed precies uit bestaat (aantal, soort en eventuele bijzondere stukken); Met de klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en de afhaal- en afleverdatum van het strijkgoed/wasgoed; De klant wijzen op de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden. Strijkservice EHBS zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem overhandigen; Bij afgifte van het strijkgoed/wasgoed door de klant een ontvangstbewijs afgeven. Strijkservice EHBS zal uiterst zorgvuldig met het strijkgoed/ wasgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeengekomen diensten zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het strijken en/of wassen van het strijkgoed/ wasgoed, conform de was- en strijkinstructies van het strijkgoed/ wasgoed, alsmede het opvouwen van de gestreken zaken. Bij de uitvoering van die diensten mag Strijkservice EHBS in beginsel afgaan op de juistheid van de aan het strijkgoed/wasgoed gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van het strijkgoed/wasgoed. Knopen die door of tijdens het strijken van het strijkgoed/wasgoed losraken, worden niet door Strijkservice EHBS opnieuw aan het strijkgoed/wasgoed bevestigd.

Verplichtingen klanten van Strijkservice EHBS

De klant verplicht zich tot: Het afgeven van het strijkgoed/wasgoed op de vooraf gemaakte afspraak; Het afhalen van het strijkgoed/wasgoed op de vooraf gemaakte afspraak; Het betalen van de kosten indien is afgesproken dat Strijkservice EHBS het strijkgoed/wasgoed ophaalt/brengt; Het Strijkservice EHBS expliciet wijzen op het waardevolle karakter van het aangeboden strijkgoed/wasgoed, voor zover deze waarde niet direct herkenbaar is, maar waarvan de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht in verhouding tot de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken. Het strijkgoed moet schoon zijn. Dit is ter beoordeling van Strijkservice EHBS. Vuil strijkgoed wordt niet gestreken. Ook dient, voorzover mogelijk, het strijkgoed/wasgoed voorzien te zijn van was- en strijkadviezen, danwel tenminste dient het weefsel bekend te zijn. Is naar het oordeel van Strijkservice EHBS onvoldoende bekend hoe het aangeleverde strijkgoed/wasgoed gestreken/gewassen moet worden, dan wordt het desbetreffende strijkgoed/wasgoed niet gestreken/gewassen en wordt dit tezamen met de gestreken/gewassen zaken op de afgesproken datum ongestreken/ongewassen retour gegeven aan de klant. Afgifte strijkgoed/wasgoed Strijkservice EHBS is gerechtigd het strijkgoed/wasgoed af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs; Teruggave van het strijkgoed/wasgoed aan de klant geschiedt slechts tegen kontante betaling (tenzij anders is overeengekomen) onder afgifte van een rekening/bon/factuur van Strijkservice EHBS. Mocht onverhoeds het verkeerde strijkgoed/wasgoed zijn meegegeven dan is de klant verplicht dit zo spoedig mogelijk aan Strijkservice EHBS mede te delen. De klant zal het strijkgoed/wasgoed ter beschikking van Strijkservice EHBS houden en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Aansprakelijkheid en klachten

Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed/wasgoed dient de klant direct na het aannemen van het strijkgoed/wasgoed aan Strijkservice EHBS te melden; Strijkservice EHBS is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed/wasgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld door Strijkservice EHBS; Mocht Strijkservice EHBS aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het strijkgoed/wasgoed, dan zal deze schade worden vastgesteld aan de hand van de “gebruikswaarde” van het strijkgoed/wasgoed. De maximale vergoeding bedraagt € 50,= per strijkgoed/wasgoed, per klant; Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van het strijkgoed/wasgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door Strijkservice EHBS niet redelijkerwijs als zodanig behoefde te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak; Strijkservice EHBS is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen c.q. geld wat is achtergebleven in het strijkgoed/wasgoed.

Terug naar de homepagina